សួស្តីឆ្នាំថ្មី (នីយូ)

ក្នុង​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ យើង​បាន​ស៊ូទ្រាំ​នឹង​ខ្យល់ និង​រលក។ក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី យើង​នឹង​មិន​ភ្លេច​បំណង​ដើម​របស់​យើង បន្ត​ដំណើរ​ទៅ​មុខ។

សួស្តីឆ្នាំថ្មី (នីយូ)!

hrth


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី 09-09-2021