រីករាយឆ្នាំថ្មី (នីយូ)

កាលពីឆ្នាំមុនយើងបានត្បាញខ្យល់និងរលក។ នៅឆ្នាំថ្មីយើងមិនដែលភ្លេចពីចេតនាដើមរបស់យើងបង្កើតទៅមុខនិងឆ្ពោះទៅមុខ។

រីករាយឆ្នាំថ្មី (នីយូ)

hrth


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិនា -៩-២២០២១